Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức 2019

 

 BVĐK HUYỆN ĐÔNG SƠN
    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 252/TB – HĐXT
Đông Sơn, ngày 27 tháng 09  năm 2019
 
THÔNG BÁO
Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức
Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn
       

 Thực hiện Phương án số 203/PA-BVĐK ngày 16/08/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 214/QĐ-BVĐS ngày 03/09/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn;
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó:

         Câu 1: Kiến thức chung về viên chức. (30 điểm)

         Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm)

         Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm)

         Câu 4: Câu hỏi mở (10 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100, thang điểm trong đáp án chi tiết đến 5 điểm)

3. Nội dung ôn tập:
I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH:
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế;
5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”;
6. Thông tư số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
 
II. CHUYÊN NGÀNH:

1.     Chuyên ngành Y:
1.1. Tài liệu dùng chung cho tất cả các chuyên ngành Y (Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y):
          – Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009;
          – Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;
          – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH 13 ngày 13/6/2014;
– Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tếhướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ;
          1.2. Bác sĩ:
Bệnh học nội khoa tập I, II, Nhà Xuất Bản Y Học, Năm 2012 Đồng TG: PGS.TS. Ngô Quý Châu ( CB), GS.TS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS.Nguyễn Đạt Anh, PGS.TS. Phạm Quang Vinh;
– Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh;
– Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
– Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
          1.3. Điều dưỡng (ĐH, CĐ, TH):
– Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập I, II (Sách đào tạo điều dưỡng cao đẳng) mã số C.34.Z.01, Chủ biên TS. Đỗ Đình Xuân của Nhà xuất bản Y học Hà Nội năm 2007.
– Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
– Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 – Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.
 – Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
1.4. Kỹ thuật Y

1.4.1. Tài liệu dùng chung cho tất cả các kỹ thuật viên Y (Xét nghiệm, X.Quang, KTV PHCN)
 – Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
– Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

1.4.2 Kỹ thuật viên xét nghiệm
– Quyết định Số 3336/QĐ-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học-truyền máu-miễn dịch-di truyền-sinh học phân tử;
          Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh;
– Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học;
1.4.3. Kỹ thuật viên X.Quang
– Giáo trình: Kỹ thuật X.Quang thông thường tập 1 do Bộ môn kỹ thuật hình ảnh khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học Trường Đại học Y Dược TPHCM biên soạn (Mã số T.45.Z3) – Nhà xuất bản Y học Hà Nội xuất bản năm 2008;
1.4.4. Kỹ thuật viên phục hồi chức năng
Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”;
2. Chuyên ngành Dược:
– Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng  8 năm 1999 về việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề dược”;
– Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
– Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược số 105/2016/QH13;
– Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về việc quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;
– Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;
– Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 2/3/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ;
– Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ y tế qui định về hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện;
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
3. Chuyên ngành khác:
3.1. Tài chính, Kế toán:
– Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) số 83/2015/QH13.
– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12 /2016của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước.
– Luật Kế toán số 88/2015/QH13.
– Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán.
– Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp lập.
– Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
3.2. Văn thư đại học hoặc Văn thư trung cấp 
– Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
– Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2011/NĐ-CP;
– Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
– Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủvề sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 110/2004/NĐ-CP; 
– Thông tư số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;
– Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
– Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;
– Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
– Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp;
– Công văn số 139/VTLTNN-TTTH về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
– Công văn số 2959/BNV-VTLTNN về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ;
– Quyết định số 4115/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
3.3. Chuyên viên hành chính, tổ chức.
– Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
– Nghị định số 88/2017/NĐ-CPngày 27 tháng 7 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/nđ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
– Văn bản hợp nhất số 02/VNHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
– Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;
Quyết định số: 4784/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
3.4. Cán sự (01.004): Ngành Công nghệ thông tin.
– Luật Công nghệ thông tin số 10/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 năm 2017của văn phòng Quốc Hội;
– Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
– Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
– Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủVề việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

Nơi nhận:
– Các thí sinh tham dự xét tuyển;
– Các thành viên Hội đồng xét tuyển;
– Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lâm