THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

    THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn

       

  Thực hiện Phương án số 420/PA-BVĐK ngày 28/10/2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 475/QĐ-BVĐS ngày 07/12/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó:

         Câu 1: Kiến thức chung về viên chức. (30 điểm)

         Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm)

         Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm)

         Câu 4: Câu hỏi mở (10 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100, thang điểm trong đáp án chi tiết đến 5 điểm)

3. Nội dung ôn tập.

I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH:

(1). Luật Viên chức ban hành theo Văn bản hợp nhất số: 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc Hội;

(2). Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

(3). Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

(4). Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

II.  CHUYÊN NGÀNH:

1.      Chuyên ngành Y:

            1.1. Bác sĩ:

* Bác sĩ đa khoa

(1). Tài liệu sách bệnh học nội khoa tập 1 của trường đại học y Hà Nội xuất bản năm 2012. Chủ biên: PGS-TS.NGÔ QUÝ CHÂU.

(2). Tài liệu sách bệnh học nội khoa tập 2 của trường đại học y Hà Nội xuất bản năm 2012. Chủ biên: PGS-TS.NGÔ QUÝ CHÂU:

(3). Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ y tế hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa;

(2). Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

* Bác sĩ YHCT

(1). Quyết định số 5031/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

 (2). Bài giảng Y học cổ truyền tập I của nhà xuất bản y học Hà nội 2005 (tái bản lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung) của nhóm biên soạn: GS. Trần Thúy, PGS Phạm Duy Nhạc, GS Hoàng Bảo Châu.

(3). Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”;

 (4). Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

            1.2. Điều dưỡng (ĐH, CĐ, TH):

(1) Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

(2) Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

(3) Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập I (Sách đào tạo điều dưỡng cao đẳng) mã số C.34.Z.01, Chủ biên TS. Đỗ Đình Xuân của Nhà xuất bản Y học Hà Nội năm 2007.

1.3. Kỹ thuật Y (Xét nghiệm)

(1). Quyết định Số 3336/QĐ-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học-truyền máu-miễn dịch-di truyn-sinh học phân tử;

            (2). Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh

(3). Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

(4). Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tài chính, Kế toán:

(1). Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

(2). Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp lập.

(3). Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.