THÔNG BÁO DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2020 (LẦN 1)

 

  BVĐK HUYỆN ĐÔNG SƠN

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 504/TB – HĐXT

           Đông Sơn, ngày   23   tháng 12  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

(Lần 1)

       

  Thực hiện Phương án số 420/PA-BVĐK ngày 28/10/2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn về việc tuyển dụng viên chức; Quyết định số 475/QĐ-BVĐS ngày 07/12/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn dự kiến:

– Từ ngày 30/12/2020.

– Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm phỏng vấn:  Tầng 3 (khu nhà 3 tầng) Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh tham dự xét tuyển;

– Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

– Lưu: HĐTD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Lâm