THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BVĐK HUYỆN ĐÔNG SƠN 

Số: 421/TB-BVĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Đông Sơn, ngày 28  tháng 10  năm 2020

    

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

          Căn cứ văn bản số 14584/UNBND-THKH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn;

          Căn cứ Phương án tuyển dụng viên chức số 420/PA-BVĐS ngày 28/10/2020 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

          Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

          1. Số lượng cần tuyển dụng: 28 người

                   Trong đó:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                   10 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):          12 người

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19: :            03 người

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):                 02 người

+ Kế toán viên (06.031):                             01 người

2. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

               a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
               b. Nội dung xét tuyển viên chức: xét tuyển thực hiện qua 2 vòng như sau:

              Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký sự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Phỏng vấn
             – Nội dung Phỏng vấn Phỏng vấn về thức chung; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ;  kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; các quy định của viên chức theo ngành y tế; hiểu biết về chức danh nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển…

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1.  Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

3.2.1. Vị trí Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Bác sĩ hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Cụ thể:

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).

+ Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

(+) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(+) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 3.2.2. Vị trí Điều dưỡng hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Cụ thể:

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Hộ sinh hoặc Y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng theo quy định.

+ Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

(+) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(+) Có trình độ tin học đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

3.2.3. Vị trí Hộ sinh hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh hoặc Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa.

 + Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

(+) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(+) Có trình độ tin học đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

3.2.4. Vị trí Kỹ thuật y hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật y học phù hợp với vị trí việc làm (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng). Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

+ Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

(+) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(+) Có trình độ tin học đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2.5. Vị trí Kế toán viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Cụ thể:

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

+ Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

(+) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

(+) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

          4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

          – Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

          – Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

          5. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

          a. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

          Thời gian 30 ngày kể từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ các ngày làm việc trong tuần).

          b. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Đông Sơn.

          Địa chỉ: khu phố Nhuệ Sâm, Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
          6. Lệ phí dự tuyển :  500.000 Đồng/hồ sơ dự tuyển.

          7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

          Thời gian: Dự kiến tháng 12 năm 2020.  

          Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

          Điện thoại liên hệ : 090.473.1080 (Đ/c Mai Đình Thọ – TP TCHC).

GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lâm