THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÔNG SƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

         Căn cứ Công văn số 9271/UBND-THKH ngày 19/07/2019  của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa Đông Sơn;

          Căn cứ Phương án tuyển dụng viên chức số 203/PA-BVĐS ngày 16/08/2019 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

          Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

          1. Số lượng cần tuyển dụng: 45 người

                   Trong đó:

·        Tuyển dụng viên chức: 44 người

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                   05 người

+ Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):                01 người

+ Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23):                02 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):          20 người

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19: :            08 người

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):                 03 người

– Khối hành chính: 05 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Chuyên viên (01.003):                             01 người

+ Cán sự (01.004):                                      01 người

+ Kế toán viên (06.031):                             02 người

+ Văn thư ĐH, TC (02.007, 02.008):         01 người

·        Tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 người: Vị trí Sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị.

        2. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

          a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

          b. Nội dung xét tuyển viên chức: xét tuyển thực hiện qua 2 vòng như sau:

          Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký sự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

          Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

          3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

          a. Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

          b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).

– Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): Yêu cầu tốt nghiệp đại học Dược.

– Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

– Điều dưỡng hạng III (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

– Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

– Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

– Chuyên viên (V.01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước.

– Cán sự (01.004): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.

– Văn thư hoặc Văn thư trung cấp (02.007, 02.008): Yểu cầu tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học, trung cấp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

– Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

          c. Trình độ ngoại ngữ, tin học:

          c1) Về trình độ ngoại ngữ:

– Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

– Đối với viên chức khối hành chính:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên, văn thư, kế toán viên, kế toán viên cao đẳng.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiêng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với các vị trí kế toán viên trung cấp, cán sự, nhân viên, văn thư trung cấp.

c2) Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

          – Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

          – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

          – Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

          5. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

          a. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

          Thời gian 30 ngày kể từ ngày 22/08/2019 đến hết ngày 20/09/2019 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần).

          b. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

          Địa chỉ: khu phố Nhuệ Sâm, Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6. Lệ phí dự tuyển :  500.000 Đồng/hồ sơ dự tuyển.

          7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

          Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2019.  

          Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

          Điện thoại liên hệ : 090.473.1080.

       Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

       – Sở Y tế (B/c);                                                                                        Lê Văn Lâm

       – Sở Nội vụ (B/c);

       – Thượng trực ĐU(B/c);

       – BGĐ;

       – Các khoa, phòng;

      – Trang tin điện tử Bệnh viện (Đăng tin);

       – Lưu: VT – TCHC.